Velkommen til Danish Waste Solutions

Danish Waste Solutions ApS er en uafhængig rådgivende virksomhed, der tilbyder rådgivning og opgaveløsning indenfor områderne affald og ressourcer med hovedvægt på de miljømæssige aspekter. Virksomheden består p.t. af tre partnere, Jiri Hyks, René Møller Rosendal og Ole Hjelmar, der alle har mange års erfaring med løsning af konsulent- og udviklingsopgaver, og gennemførelse af projekter for industrivirksomheder, affaldsselskaber og offentlige myndigheder.

Vores arbejde er baseret på teknisk videnskabelig og praktisk up-to-date-viden om udviklingen på de nævnte områder i Danmark og i udlandet samt egne og andres forsknings- og udviklingsresultater. Vi kan, når det er hensigtsmæssigt, trække på et stort netværk af vidensinstitutioner og samarbejdspartnere i forbindelse med løsning af konkrete opgaver.

Vi er aktive i følgende organisationer og netværk:

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi står klar til at løse netop din opgave. Vi har erfaring indenfor:

Prøvetagning

Planlægning og udførelse af prøvetagning af affald, herunder slagger, flyveaske, bygge- og anlægsaffald, shredderaffald, forurenet jord samt andre industrielle og kommunale affaldstyper og biprodukter, mv.

Udvaskningstests

Planlægning, udførelse og fortolkning af resultater af forskelige udvaskningstests for både uorganiske og organiske stoffer (affald, restprodukter, jord, byggevarer). Vi kan rådgive og vejlede dig i, hvilken test, du bør vælge, samt sikre dig den bedste kvalitet og pris og fortælle dig, hvad resultatet betyder.

Feltundersøgelser og monitering

Planlægning og gennemførelse af feltundersøgelser af miljøeffekter ved deponeringsanlæg, genanvendelsesprojekter og oplag af affald, herunder også planlægning og gennemførelse af monitering af perkolat og grundvand samt opgravning og genanvendelse af ressourcer fra deponeret affald (Landfill Mining).

Vurderinger/beregninger

Vurdering og beregning af miljørisici, miljøpåvirkninger (risikovurdering) og ressourceoptimering på kort og langt sigt ved forskellige former for nyttiggørelse, oplag og deponering af affald, restprodukter, jord og byggevarer. Desuden beregningskoncept og projektering af recirkuleringsløsning for perkolat.

Teknisk baggrundsmateriale

Udarbejdelse af teknisk baggrundsmateriale for ændring og/eller udarbejdelse af regler og bekendtgørelser vedrørende anvendelse, håndtering og bortskaffelse af affald, restprodukter og forurenet jord med henblik på beskyttelse af miljøet og optimering af ressourcerne.

Eksperimentelle undersøgelser

Planlægning og gennemførelse af studier og eksperimentelle undersøgelser, herunder også pilotskalaforsøg, med henblik på miljø- og ressourcemæssig optimering af håndteringen og fastlæggelse af mulighederne for behandling, nyttiggørelse/genanvendelse, deponering af affaldsprodukter og forurenet jord.

Efterbehandlingstiden for deponeringsanlæg

Estimering af efterbehandlingstiden for deponeringsanlæg (aftercare perioden).

Lossepladsgas projekter

Vi hjælper med Biocoverløsninger (målinger, beregninger og etablering); Prøvepumpninger af deponigas; Indvinding af deponigas (lavteknologiske løsninger); Etablering af gasanlæg og -motorer.

Klassificering af affald/jord

Klassificering af affald (og forurenet jord) som ikke-farligt eller farligt affald i henhold til de nye klassificeringsregler, som trådte i kraft 1. juni 2015.

Geokemisk modellering

Gennemførelse af geokemisk modellering til bl.a. fortolkning af resultater af udvaskningstests.

Lovgivning

Rådgivning vedrørende overholdelse af regler og miljømæssige kvalitetskriterier i dansk og EU-lovgivning vedrørende håndtering af affald. Udarbejdelse af miljøgodkendelser, tilladelser og andet relevant materiale. Udarbejdelse af årsrapporter for deponeringsanlæg. Hjælp til afgiftsmæssige spørgsmål m.m.

Og meget mere ...

ring / skriv og hør mere

Erfaring

Vi har mange års erfaring med løsning af konsulent- og udviklingsopgaver, og gennemførelse af projekter for industrivirksomheder, affaldsselskaber og centrale og decentrale offentlige myndigheder i ind- og udland.

Under fanebladene ovenfor ses et udvalg af offentligt tilgængelige publikationer, som vi har bidraget til.

En række af vores ydelser er vist ovenfor.

 • Miljøprojekt nr. 2242 (2023): Screeningsundersøgelse af udvaskning fra vindmøllevinger.
 • Miljøprojekt nr. 2229 (2023): Forekomst og udvaskning af PFAS i slagger fra affaldsforbrændingsanlæg.
 • Miljøprojekt nr. 2228 (2023): Leaching of problematic substances during storage of WEEE.
 • Nordic Council of Ministers: BAT for combustion and incineration residues in a Circular Economy. TemaNord 2022:542.
 • Miljøprojekt nr. 2205 (2022): Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i slagger.
 • Miljøprojekt nr. 2201 (2022): Nabotjek i forbindelse med projektet ”Anbefalinger til fremtidens deponering”.
 • Management of FABA from waste incineration (2021).
 • Miljøprojekt nr. 2127 (2020): Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, fiberarmeret cement og beton samt klinker og sanitet.
 • Miljøprojekt nr. 2117 (2019): Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald - Delopgave 2 - Stoftransport i jord og grundvand: Retningslinjer ved opstilling af numerisk model.
 • Miljøprojekt nr. 2058 (2018): Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald - Delopgave 1 – Kildestyrke – Opbygning af kildestyrkemodel.
 • Miljøprojekt nr. 2057 (2018): Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald - Delopgave 1 – Kildestyrke – Konceptuelle modeller.
 • Miljøprojekt nr. 2055 (2018): Modellering af udvaskning af problematiske stoffer fra beton og tegl.
 • Miljøprojekt nr. 1991 (2018): Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i knust beton og tegl.
 • Miljøprojekt nr. 1982 (2018): Udnyttelse af ressourcer og energi ved Landfill Mining: Udvikling og demonstration af koncept.
 • Nordic Council of Ministers: Hazardous waste classification: Amendments to the European Waste Classification regulation - what do they mean and what are the consequences? TemaNord 2016:519.
 • Miljøprojekt nr. 1806 (2015): Forurenende stoffer i beton og tegl.
 • Miljøprojekt nr. 1731 (2015): Spredning af problematiske stoffer ved materialenyttiggørelse af asfalt til vejbygningsformål.
 • Miljøprojekt nr. 1726 (2015): Afslutning af efterbehandlingen på deponeringsanlæg.
 • Miljøprojekt nr. 1662 (2015): Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter.
 • Miljøprojekt nr. 1632 (2015): Partnerskab for shredderaffald - Statusrapport efter 2. år (2013/2014).
 • Miljøprojekt nr. 1576 (2014): Forundersøgelse: Farlige stoffer i asfalt og spredning af disse ved anvendelse af opbrudt asfalt.
 • Miljøprojekt nr. 1568 (2014): Shredder residues: Problematic substances in relation to resource recovery.
 • Miljøprojekt nr. 1468 (2013): Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser.
 • Miljøprojekt nr. 1467 (2013): Partnerskab for shredderaffald - Statusrapport efter 1. år.
 • Miljøprojekt nr. 1446 (2012): Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager.
 • Miljøprojekt nr. 1440 (2012): Lavteknologisk genanvendelse af ressource i deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering.
 • Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 4 (2011): Udnyttelse af lossepladsgas - opsamling på gennemførte projekter under Miljøstyrelsens Virksomhedsordning.
 • Miljøprojekt nr. 1287 (2009): Håndtering af lettere forurenet jord. Konsekvensvurdering.
 • Miljøprojekt nr. 1286 (2009): Håndtering af lettere forurenet jord. Supplerende data for udvaskning af uorganiske og organiske stoffer fra jord.
 • Miljøprojekt nr. 1285 (2009): Håndtering af lettere forurenet jord. Fase 1.
 • Nordic Council of Ministers: Treatment methods for waste to be landfilled. TemaNord 2009:583.
 • Nordic Council of Ministers: Characterisation of waste in relation to the EU acceptance criteria for landfilling. TemaNord 2006:595.
 • Nordic Council of Ministers: Development of criteria for acceptance of monolithic waste at landfills. TemaNord 2006:555.
 • Miljøprojekt nr. 1132 (2006): Karakterisering og behandling af vejopfej.
 • Nordtest TR 582 (2005): Tests for DOC-leaching from waste materials.
 • Miljøprojekt nr. 894 (2004): Storskraldsordninger - øget genbrug og genanvendelse.
 • Nordtest TR 576 (2004): Leaching tests for non-volatile organic compounds - development and testing.
 • Nordtest TR 519 (2002): Undersøgelse af mulighederne for automatisering af kolonnetesten NT ENVIR 002.
 • Miljøprojekt nr. 579 (2000): Udvikling af metode til testning af udvaskning af organiske stoffer fra jord og restprodukter.
 • Nordtest TR 473 (2000): Use of lysimeters for characterisation of leaching from soil and mainly inorganic waste materials.
 • Nordtest TR 461 (2000): Undersøgelse af grundlaget for anvendelse af batchudvaskningstesten NT ENVIR 005 i forbindelse med testning af udvaskningen af sporelementer fra jord.
 • Nordtest TR 446 (1999): Determination of total and partial trace element content in soil and inorganic waste materials.
 • Miljøprojekt nr. 415 (1998): Grundlag for nyttiggørelse af forurenet jord og restprodukter.
 • Miljøprojekt nr. 414 (1998): Karakterisering af affald.
 • Miljøstyrelsens Arbejdsrapport nr. 92 (1997): Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding III. Udredning af mulighederne for oparbejdning, genanvendelse og deponering.
 • Nordtest TR 272 (1995): Vejledning i valg og fortolkning af udvaskningstests for affaldsmaterialer.
 • Nordtest TR 246 (1994): Laktest för granulerade avfallsmaterial.
 • Miljøprojekt nr. 203 (1992): Risikoscreening ved nyttiggørelse og deponering af slagger.
 • Miljøprojekt nr. 193 (1992): Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding II. Eksperimentelle undersøgelser.
 • Miljøprojekt nr. 146 (1990): Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding 1.
 • Norden: Land disposal of solid residues from combustion of coal and peat. MIL-1 projekt (1986:1).
 • Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the development of end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive (2014). Contract No. 151932-2010-A08-DK
 • Establishment of guidelines for the inspection of mining waste facilities, inventory and rehabilitation of abandoned facilities and review of the BREF document (Final report April 2012). Contract No. 070307/2010/576108/ETU/C2
 • Guidelines for the inspection of mining waste facilities. Annex 2 of Establishment of guidelines for the inspection of mining waste facilities, inventory and rehabilitation of abandoned facilities and review of the BREF document (Final report April 2012). Contract No. 070307/2010/576108/ETU/C2
 • Classification of mining waste facilities (Final report December 2007). Contract No. 07010401/2006/443229/MAR/G4
 • Šyc, M., Simon, F.G, Hyks, J., Braga, R., Biganzoli, L., Costa, G., Funari, V., Grosso, M.: Metal recovery from incineration bottom ash: State-of-the-art and recent developments. Journal of Hazardous Materials 393 (2020), 122433. Open Access
 • Blasenbauer, D., Huber, F., Lederer, J., Quina, M.J., Blanc-Biscarat, D., Bogush, A., Bontempi, E., Blondeau, J., Chimenos, J.M., Dahlbo, H., Fagerqvist, J., Giro-Paloma, J., Hjelmar, O., Hyks, J., Keaney, J., Lupsea-Toader, M., O'Caollai, C.J., Orupõld, K., Pająk, T., Simon, F.G., Svecova, L., Šyc, M., Ulvang, R., Vaajasaari, K., Van Caneghem, J., van Zomeren, A., Vasarevičius, S., Wégner, K., Fellner, J.: Legal situation and current practice of waste incineration bottom ash utilisation in Europe. Waste Management 102 (2020), p 868-883. Open Access
 • Laner, D., Esguerra, J.L., Krook, J., Horttanainen, M., Kriipsalu, M., Rosendal, R.M., Stanisavljević, N.: Systematic assessment of critical factors for the economic performance of landfill mining in Europe: What drives the economy of landfill mining? Waste Management 95 (2019), p 674-686
 • Nørgaard, K.P., Hyks, J., J., Mulvad, J.K., Frederiksen, J.O., Hjelmar, O.: Optimizing large-scale ageing of municipal solid waste incinerator bottom ash prior to the advanced metal recovery: Phase I: Monitoring of temperature, moisture content, and CO2 level. Waste Management 85 (2019), p 95-105
 • Quina, M.J., Bontempi, E., Bogush, A., Schlumberger, S., Weibel, G., Braga, R., Funari, V., Hyks, J., Rasmussen, E., Lederer, J.: Technologies for the management of MSW incineration ashes from gas cleaning: new perspectives on the recovery of secondary raw materials and the circular economy. Science of the Total Environment 635 (2018), p 526-542
 • Maresca, A., Hyks, J., Astrup, T.F.: Long-term leaching of nutrients and contaminants from wood combustion ashes. Waste Management 74 (2018), p 373-383
 • Di Gianfilippo, M., Hyks, J., Verginelli, J., Costa, G., Hjelmar, O., Lombardi, F.: Leaching behaviour of incineration bottom ash in a reuse scenario: 12 years-field data vs. lab test results. Waste Management 73 (2018), p 367-380
 • Maresca, A., Hyks, J., Astrup, T.F.: Recirculation of biomass ashes onto forest soils: ash composition, mineralogy and leaching properties. Waste Management 70 (2017), p 127-138
 • Arm, M., Wik, O., Engelsen, C.J., Erlandsson, M., Hjelmar, O., Wahlström, M.: How Does the European Recovery Target for Construction & Demolition Waste Affect Resource Management? Waste and Biomass Valorization (2016), Open Access
 • Burlakovs, J., Kriipsalu, M., Klavins, M., Bhatnagar, A., Vincevica-Gaile, Z., Stenis, J., Jani, Y., Mykhaylenko, V., Denafas, G., Turkadze, T., Hogland, M., Rudovica, V., Kaczala, F., Rosendal, R.M., Hogland, W.: Paradigms on landfill mining: From dump site scavenging to ecosystem services revitalization. Resources, Conservation and Recycling 123 (2017), p 73-84
 • Butera, S., Hyks, J., Christensen, T.H., Astrup, T.: Construction and demolition waste: Comparison of standard up-flow column and down-flow lysimeter leaching tests. Waste Management 43 (2015), p 386-397
 • Hennebert, P., van der Sloot, H.A., Rebischung, F., Weltens, R., Geerts, L., Hjelmar, O.: Hazard property classification of waste according to the recent propositions of the EU using different methods. Waste Management 34 (2014), p 1739-1751
 • Beaven, R.P., Knox, K., Gronow, J.R., Hjelmar, O., Greedy, D., Scharff, H.: A new economic instrument for financing accelerated landfill aftercare. Waste Management 34 (2014), p 1191-1198
 • Hjelmar, O., van der Sloot, H.A., Comans, R.N.J. and Wahlström, M.: EoW Criteria for Waste-Derived Aggregates. Waste Biomass Valor 4 (2013), p 809-819
 • Vítková, M., Hyks, J., Ettler, V. and Astrup, T.: Stability and leaching of cobalt smelter fly ash. Applied Geochemistry 29 (2012), p 117-125
 • Vitkova, M., Ettler, V., Hyks, J., Astrup, T., Kribek, B.: Leaching of metals from copper smelter flue dust (Mufulira, Zambian Copperbelt). Applied Geochemistry 26S (2011), s263-s266
 • Hyks, J., Nesterov, I., Mogensen, E., Jensen, PA. and Astrup, T.: Leaching from waste incineration bottom ashes treated in a rotary kiln. Waste Management and Research 29(10), 2011, p 995-1007
 • Fruergaard, T., Hyks, J. and Astrup, T. : Life-cycle assessment of selected management options for air pollution control residues from waste incineration. Science of the Total Environment 408(20), 2010, p 4672-4680
 • Hyks, J., Astrup, T.: Influence of operational conditions, waste input and ageing on contaminant leaching from waste incinerator bottom ash: A full-scale study. Chemosphere 76 (2009), p 1178-1184
 • Hyks, J., Astrup, T. and Christensen, T.H.: Leaching from MSWI bottom ash: Evaluation of non-equilibrium in column percolation experiments. Waste Management 29 (2009), p 522-529
 • Hyks, J., Astrup, T. and Christensen, T.H.: Long-term leaching from MSWI air-pollution-control residues: Leaching characterization and modeling. Journal of Hazardous Materials 162 (2009), p 80-91
 • Hu, Y., Hyks, J., Astrup, T. and Christensen, T.H.: Effect of drying on leaching testing of treated municipal solid waste incineration APC-residues. Waste Management and Research 26(4), 2008, p 400-405
 • Hjelmar, O., Holm, J. and Crillesen, K.: Utilisation of MSWI bottom ash as sub-base in road construction: First results from a large scale test site. Journal of Hazardous Materials A139 (2007), p 471-480
 • Hyks, J., Astrup, T. and Christensen, T.H.: Influence of test conditions on solubility controlled leaching predictions from air-pollution-control residues. Waste Management and Research 25(5), 2007, p 457-466
 • Astrup, T., Jakobsen, R., Christensen, T.H., Hansen, J.B. and Hjelmar, O.: Assessment of long-term pH developments in leachate from waste incineration residues. Waste Management and Research 24 (2006), p 491-502
 • Sabbas T., Pollettini A., Pomi R., Astrup T., Hjelmar, O., Mostbauer P., Cappai G., Magel G., Salhofer S., Speiser C., Heuss-Assbichler S., Klein R. and Lechner P.: Management of municipal solid waste incineration residues. Waste Management 23 (2003), p 61-88
 • Van der Sloot, H.A., Kosson, D.S. and Hjelmar, O.: Characteristics, treatment and utilisation of residues from municipal waste incineration. Waste Management 21 (2001), p 753-765
 • Zevenbergen, C., Bradley, J.P, van Reeuwijk, L.P., Shyam, A.K., Hjelmar, O. and Comans, R.N.J.: Clay formation and metal fixation during weathering of coal fly ash. Environ. Sci. Technol. 33(19), 1999, p 3405-3409
 • Wahlström, M., Fällman, A.-M., Hjelmar, O., Karstensen, K.H., Sveinsdottir, E.L. and Song, X.-M.: Development of a quick leaching test for monolithic materials by using factorial designs. Talanta 46(3), 1998, p 365-374
 • Sakai, S., S.E. Sawell, A.J. Chandler, T.T. Eighmy, D.S. Kosson, J. Vehlow, H.A. van der Sloot, J. Hartlén and O. Hjelmar: World trends in municipal solid waste management, Waste Management, 16 (5/6), p 341-350
 • Hjelmar, O.: Waste Management in Denmark. Waste Management, 16(5/6), 1996, p 389-394
 • Hjelmar, O.: Disposal strategies for municipal solid waste incineration residues. Journal of Hazardous Materials 47 (1996), p 345-368
 • Van der Sloot, H.A., R.N.J. Comans and O. Hjelmar: Similarities in the leaching behaviour of trace contaminants from waste, stabilised waste, construction materials and soils. Science of the Total Environment 178 (1996), p 111-126
 • Hjelmar, O.: Leachate from land disposal of coal fly ash. Waste Management and Research, 8 (1990), p 429-449
 • Kjeldsen, P., T.H. Christensen and O. Hjelmar: Selection of Parameters for Groundwater Quality Monitoring at Waste Incinerator Residue Disposal Sites. Environmental Technology Letters 5 (1984), p 333-344
 • Hjelmar, O.: Marine Disposal of Fly Ash from Coal Fired Power Plants. Water Science and Technology 15 (1983), p 109-131
 • Andersson, L.G. and O. Hjelmar: Survey of Environmentally Authorized Sanitary Landfills in Denmark with Special Emphasis on Leachate Problems. Avfall, 8(1), Dec. 1982, p 19-26

Teamet

Danish Waste Solutions ApS, som blev dannet i februar 2015, består p.t. af tre partnere, Jiri Hyks, René Møller Rosendal og Ole Hjelmar, der alle har mange års erfaring med løsning af konsulent- og udviklingsopgaver, og gennemførelse af projekter for industrivirksomheder, affaldsselskaber og offentlige myndigheder. Vi kan, når det er hensigtsmæssigt, trække på et stort netværk af vidensinstitutioner og samarbejdspartnere (både på europæisk og globalt plan) i forbindelse med løsning af konkrete opgaver.

Vi har arbejdserfaring fra Danmark, Belgien, Bermuda, Canada, England, Færøerne, Finland, Grønland, Holland, Indien, Irland, Island, Jersey (C.I.), Mexico, Norge, Polen, Rusland, Singapore, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Ungarn, og USA.

Jiri Hyks

tel: +45 26687051

René Møller Rosendal

tel: +45 22516664

Ole Hjelmar

tel: +45 21253320

Jiri er kemiingeniør (UCT Prague, Tjekkiet) og fik sin ph.d fra DTU Miljø i 2008. Gennem sit arbejde på DTU (2004-2010) og senest som ingeniør på DHI (2010-2015) har han ledet og deltaget i mange danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter og konsulentopgaver vedrørende repræsentativt prøvetagning, karakterisering, testning, behandling, nyttiggørelse og deponering af forskellige typer affald bl.a. flyveaske fra affaldsforbrænding, mineaffald, phosphogypsum, shredderaffald, affald fra kommunale genbrugsstationer, forskellige aggregater (slagge, byggeaffald, støbejern, stålslagge, m.m.), byggevarer, og ikke mindst forurenet jord og slam.

Jiri deltager i udviklingen, validering og standardisering af udvaskningstests samt gennemførelse og fortolkning af udvaskningstests for blandt andet opnåelse af End-of-Waste status for slagge fra affaldsforbrænding, geokemisk modellering af udvaskning af metaller fra forurenet jord og industriaffald. Desuden har Jiri kendskab til materiale flow analyse (MFA) og er interesseret i livcyklusvurdering (LCA) af affaldssystemer og i landfill mining.

Jiri er forfatter/medforfatter til 13 videnskabelige artikler.

René er MSc. i geografi og Tek-Sam (Roskilde Universitet). Gennem sit arbejde i RenoSam (2003-2004), Københavns Amts jord og grundvandsafdeling (2004), RenoSam (2004-2013) og senest som specialkonsulent i Dansk Affaldsforening (2013-2015) været ansvarlig for området deponering af affald, bygge- og anlægsaffald, og forurenet jord, med det hovedformål at repræsentere og varetage medlemmernes interesse på området, herunder rådgiver og vejlede medlemmerne. Han har været daglig sekretær for ERISDA, deponeringsgruppen og bygge- og anlægsnetværket i Dansk Affaldsforening samt gennem årene gennemført en række forskellige projekter om bl.a. landfill mining, biocover, udnyttelse af lossepladsgas, kortlægning af deponeringskapaciteten, genanvendelse af forurenet jord, shredderaffald, modtagekontrol og karakterisering af affald, asbestmålinger og undersøgelser af bygge- og anlægsaffald på landets genbrugspladser samt gennemført en række forskellige udbud for kommuner og affaldsselskaber.

René har deltaget i utallige arbejds- og følgegrupper og bidraget til Regeringens Ressourceplan, samt siden 2010 udarbejdet Miljøstyrelsens årlige benchmarking rapport for deponering. Desuden har René stort kendskab til den kommunale affaldshåndtering og den daglige drift af moderne deponeringsanlæg og hvordan optimering af denne tilrettelægges, så den samlede påvirkning af omgivelserne og arbejdsmiljøet begrænses mest muligt.

René er forfatter/medforfatter til mere end 70 artikler og 20 internationale konference papers.

René er medlem af EURELCO (styregruppemedlem), IWWG, DAKOFA og vicechair ISWA Landfill Working Group on Landfill.

Ole er civilingeniør (kemi) og har gennem sit arbejde på VKI (1977 – 1999) og senest som chefingeniør på DHI (2000 – 2015) været ansvarlig for området affald og jord. Han har ledet og deltaget i talrige danske, nordiske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter og konsulentopgaver for myndigheder og industrivirksomheder vedrørende karakterisering, testning, behandling, nyttiggørelse og deponering af affald, forurenet jord og byggevarer, udarbejdelse af risikobaserede udvaskningskriterier for nyttiggørelse og deponering af affald og restprodukter samt undersøgelser af jord- og grundvandsforureninger. Ole har gennem mange år deltaget i udviklingen af bæredygtige kort- og langsigtede strategier for affaldsdeponering og er en del af sekretariatet for Netværk for bæredygtig deponering (DepoNet).

Han har deltaget i udviklingen af og som rådgiver ydet teknisk støtte til EU’s Deponeringsdirektiv og dets implementering i Danmark, og til EU’s Mineaffaldsdirektiv. Han er involveret i implementeringen af miljøhensyn i Byggevareforordningen og i udviklingen og valideringen af dertil knyttede udvaskningstests. Han er formand for en af EU-kommissionen nedsat arbejdsgruppe, som skal udvikle kriterier for modtagelse af monolitisk affald på deponeringsanlæg. Han har udviklet, udført og fortolket udvaskningstests og metoder til karakterisering af bygge- og anlægsaffald, og han har for EU-Kommissionen (JRC) udviklet forslag til metodologier for opnåelse af End-of-Waste-status for affaldsbaserede aggregater. Ole har på europæisk og nordisk plan deltaget i udviklingen af en trinvis fremgangsmåde til klassificering af affald som farligt/ikke-farligt og i tilpasningen af denne til de seneste ændringer i EU-lovgivningen på området.

Ole er forfatter og medforfatter til talrige Miljøstyrelsesrapporter og adskillige rapporter udgivet af EU-kommissionen. Han har bidraget til seks lærebøger og er forfatter/medforfatter til 18 videnskabelige artikler og mere end 100 internationale konferencepapers. Han modtog i 2000 ISCOWA’s Gold Award for sin indsats for udviklingen af det tekniske grundlag for fælles regler for deponering i Europa.

Ole er medlem IDA, DAKOFA, Teknisk Råd (DAKOFA), ISCOWA, IWWG og ISWA. Han er aktiv i DAKOFAs netværk for henholdsvis Bygge- og anlægsaffald, Farligt affald og Deponering.

Ole er blevet anerkendt af Elseviers Waste Management journal som en af deres Top Reviewers af 2016.

Kontaktoplysninger

Danish Waste Solutions ApS
Innovationscentret
Agern Allé 3
2970-Hørsholm
Danmark